Viết thiếu mà khi tui test thử thấy chạy gì kì cục: Backspace, enter .... ko nhận. Đã vậy khi thoát còn hiện chào tạm biệt tùm lum thấy ghê quá.