bái phục quý vi tôi thì mới học nên chẳng hiểu gì cả