Mình gặp trường hợp của bạn rồi vì chính mình cũng đã từng bị
1. Máy của bạn bộ nguồn dùng lâu nên bị yếu nguồn, bạn nên chuẩn bị tinh thần thay nguồn mới.
2. Bạn xem giùm mình thử là bạn dùng card...