thiết kế website yêu cầu cơ bản là phải phù hợp với mục đích của website.