Trong C không có chuyện này, mọi con trỏ khi cast qua void* là implicit, sỡ dĩ phải ép kiểu là do ảnh hưởng của compiler C++, Strojub khi sáng lập ra C++ đã không cho phép kiểu gán này nữa. Dùng 1 số...