cấu trúc vẫn giữ như vậy,hàm kiểm tra hàng ma trận này có bằng ma trận kia ko
ntn