Xin coi lại những lời khen của báo chí về TTVN 2003 của nhóm iCMS
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=15449&ChannelID=7

Hình ảnh của TTVN 2003. Nhóm iCMS được khen và trong ảnh...