Mình đang tính viết phần mềm, viết trang web cho ai có nhu cầu, nhưng mình băn khoăn không biết tính giá như thế nào cho hợp lý với khách hàng. Giả sử với phần mềm (Windows) quản lý kiểu CSDL (CRUD)...