MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu không quan hệ – nonrelational database management system (DBMS) mã nguồn mở, sử dụng các tài liệu (documents) linh hoạt thay vì các bảng và hàng để xử lý và...