Như Title, hiện nay em đang cần nghiên cứu về mảng Database mà chưa biết nên học 11g hay 12c, học 11g cho ổn định hay học 12c là phiên bản mới nhất, mọi người đóng góp ý kiến đi ạ!