Mình nhờ ace hỗ trợ dùm mình lỗi này, Modem vigor kết nói trực tiếp với switch Dlink 24p, có 15 máy con gim chung switch này, đang yên đang lành một ngày đẹp trời riêng cài port kết nói với con Vigor...