Tốt nhất phải có hệ sinh thái (Web + phần mềm bán hàng) để khách không có lý do ngưng sử dụng.