??? hỏi j kì vậy mấy pa.??? đọc Pak&Dll 4 what? Dll chỉ cần có Décription của nó là gọi đc , còn pak là cái định dạng linh tinh ko co format thi bít đường nào mà lần ?
lam Rpg thì ... làm chứ sao ?...