chào cho tui hỏi muốn biết về tin học thì mình vào đâu