MOM vẫn là mỏ vàng, nếu chúng ta làm theo tư duy tích cực hơN