Dữ liệu lưu trữ hóa đơn điện tử có thể bị tấn công nếu bảo mật không tốt, làm mất dữ liệu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác quản lý thuế của cơ quan thuế.VẤN ĐỀ BẢO MẬT HIỆN GIỜ ĐANG LÀ MỐI...