dùng hòa dơn điện tử nó cũng rất tốt nhưng có cai xuất phải đúng ngày mệt mỏi