Tuần rồi BTC có nhận được một số thắc mắc, xin đăng lại những giải đáp ở đây:

- Về việc câu hỏi thứ 3 của tuần 3 bị gởi đi 2 lần, đó là do lỗi của server. BTC đã phát hiện và lọc lại dữ liệu khi...