Đang dùng em LM820, ngon nhưng mỗi tội em pin hơi cùi :rolleyes: