Mỗi người 1 ý kiến tôi thấy ai củng có ý kiến đúng của mình nhưng tôi đồng ý với ý với Ga Mo tôi củng ở nông thôn nên tôi củng hiểu, chắc các bác củng biết đến đề án 112 của TTCP sụp đổ như thế nào,...