Chúng em cũng đang là sinh viên, khó khăn thiếu thốn nhiều. May mắn gia đình cũng có điều kiện hơn 1 số bạn nên có máy tính dùng mấy năm học (mặc dù mua lại và giờ thành đồ cổ rồi). Nhưng nhìn lại...