Á các bác im ỉm rủ nhau đi ,khi thì biểu đi Đà lạt- Tây ninh, khi thì biểu đi Thanh hóa, ,vậy cuối cùng các bác quyết định đi đâu vậy ta