Mình cũng bị trường hợp này nhưng không thể nào chỉnh được