cắm bổ chuyển đổi từ đt sang máy rồi tịch hợp cả 2 cái với nhau là có thể copy từ máy sang đt hoặc ngược lại!