Ồ, mình ở Đà Nẵng nên không thể tham gia được, tiếc thật!