bác nhớ ôn kỹ phần xử lý sự cố mạng là đảm bảo đậu :D