Hồi xưa anh thi 2 lần mới đậu hơhơ. Cũng tại xui thôi. Khuyên chú mày nên chú trọng kỹ vào phần tầng mạng và tầng truyền tải.