Sao cái này lại cho vào phần Cuộc thi CNTT, mod chuyển đi