Em trai mình nó cũng học cái này nghe nó bảo khó lắm nhất là mấy kì thi khó nuốt cực kì, nhưng cái gì cũng phải có giá riêng của nó bạn ak, có sướng có khổ chứ