nếu dơn đúng được file size thì thêm đuôi .flv vào, rùi kiếm chương trình chơi được flv mở lên !
P/s Sai box!