có thể các bạn chưa lưu hình ảnh (upload )đúng theo trật tự sắp xếp như quy định như :

NGUYEN MINH QUOC mua sản phẩm A :tên Ao thun black hoặc hồng , như vậy khách hàng này đã có cookies -...