Mình nghĩ trong thư mục public/themes/default nên thêm thư mục views để thiết lập layout cho từng themes. Views trong modules chỉ hiển thị trong modules của nó thôi.