Cấu trúc tuyệt, theo mình sẽ tốt hơn nếu bạn dời luôn Modules ra khỏi cái Application. Trên thực tế library ít khi thay đổi, Application trên thực tế cũng hiếm có trường hợp phải sửa dụng đến nhiều...