Theo mình phần Unix-Linux nên chia thành các thành phần:
- Linux/BSD
- Unix/Solaris/AIX/HP-UX
Theo mình biết, ở nước ta rất nhiều nơi đã và đang sử dụng các hệ thống Unix lớn như: Solaris / AIX /...