chạy ngoài phố hít bụi thì quỳ, ở nhà nhảy dây còn hơn