Khi nào qua tới cái xứ đang giẩy chết này thì nhớ cho già Tom hay. Nếu đến ở miền Nam Cali thì già Tom dẩn đi thăm Chôm Chôm.