Xin các bạn ghi rõ version và các thông tin distro bạn đang dùng bằng cách chạy lệnh: uname -r . Và xin lưu ý, đừng post những bài nội dung không có nội dung 'make sense'. Trước khi post bài, các bạn...