mk cũng muốn chạy bộ vào buổi sáng mà lười quá, chạy được vài hôm lại thôi