Yêu cầu post bài ko dùng tiếng Anh (hoặc bất cứ ngoại ngữ nào khác) - ngoại trừ những từ quá thông dụng như forum, post,... hay thuật ngữ ví dụ như configure, interactive systems,...