Đây là HDH mở mà bác, mua bản quyền là sao ?
Còn phiên bản của M$ là sao, linux cũng có phiên bản của M$ nữa sao?
Còn Linux chủ yêu lập trình C thui mà, cần gì phải cao siêu lắm đâu mà bạn nói ở...