Oài, chơi môn này mà cũng lên cỡ này sao. Em ngày xưa chạy đc không quá 5km. Bh già rồi chạy đc 1km là hết hơi. CHân tay bủn rủn hôm sau thì toàn thân tê nhức :((