Do đặc trưng *nix có rất nhiều ver khác nhau nên khi các bạn post bài hay nêu thắc mắc nếu có thể nên đề thêm vô cái ver trên title nhé làm như vậy sẽ dễ dàng hơn cho các bạn khác khi đọc bài và trả...