Cloud vps là gì?

Cloud VPS (Virtual Private Server) chính là việc thiết lập dòng máy ảo bằng phương pháp phân tách 1 máy chủ thành nhiều máy chủ khác nhau với các chức năng và đặc điểm tương tự.
...