Có đợt mình học dưới quận 9, đóng tiền học cho 6 tháng luôn, cũng giới thiệu có GVNN, vô học tuần đầu gặp được 1 lần. GVNN vô không biết dạy gì, không biết nói gì luôn. Mà cả lớp nản toàn tập. ĐI dạy...