Vấn đề này, không ai mong muốn cả. Quan trọng là thông cảm cho nhau thôi bạn ơi. Bạn đặt ở đâu nếu cứ có vấn đề bạn lại chuyển e rằng sẽ rất mệt mỏi cho bạn thôi. Theo mình thì " dĩ hòa vi quý". Có...