cái này là đúng rồi, luật kinh doanh mà, với cả cái này nó nhạy cảm lắm, vì biết ông đăng gì trên đó. phải có luật quản lý chứ