Không có mắt kiến nào đặc biệt cho người dùng máy Vi tính cả.
Khi bị cận hay viễn thị thị phải có mắt kiến đúng độ với mắt dù dùng trong hoàn cảnh nào, đọc sách, xem báo, chơi máy hay làm việc, chơi...