tốt nhất đem đi trung tâm không quen lại xong luôn cả dữ liệu đấy, đó là mình khuyên thật