Bạn là người quản lý hoặc đang theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực quản trị? Bạn muốn nắm vững cách xây dựng và quản lý hệ thống KPIs (Key Performance Indicators) để đo lường hiệu suất và định hướng...