Nguồn hàng Trung Quốc: sao chép về, dịch văn bản, dịch ảnh, chỉnh sửa ảnh, tải lên các sàn Shopee, Lazada, TTS,...
Nhiều công đoạn mất nhiều thời gian, nhưng bạn không phải lo về điều đó nếu có...